FOKUPERS – Kordenadóra Programa Advokasia – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Programa Advokasia
Area servisu Fokupers, Dili
Relata ba Diretora Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.


FOKUPERS
(Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora ba Programa Advokasia. Deskripsaun Servisu  :

 • Dezenvolve estrategia analiza dadus ba relatóriu Trimestral – halo media briefing kona-ba kazu VBJ nebe Fokupers atende, no kompara ho dadus husi  Polísia, no parseiru NGOs/Instituisaun husi fatin seluk ka liu husi website no revista literatura ba referensia peskiza;
 • Analiza politika no lei ne’ebé relevante no identifika dalan atu hadia lei, politika ka implementasaun programa; Dezeñu rekomendasaun ne’ebé mak konstrutivu ba orgaun ne’ebé iha kompetensia, inklui Instituisaun governu nasionál no lokal, komunidade internasionál, sosiedade sivil, no membrus komunidade.
 • Kria estratejia advokasia, no dezenvolve politika ne’ebé diak no halo atividades advokasia;
 • Kria no implementa planu advokasia ba rekomendasaun xave, inklui iha relatóriu ne’ebé publika, hanesan relatóriu external evaluasaun programa nian;
 • Fasilita atividades advokasia hanesan entrevista, workshop ka dialogu ho reprezentante orgaun ne’ebé iha kompetensia halo mudansa
 • Halo analiza legal no Politika, hodi reforsa Advokasia Fokupers
 • Responsavel ba dezenha planu programa no orsamentu
 • Responsavel ba kria no reforsa rede servisu ho parseiru servisu Advokasia relevantes asuntus Feto no labarik.
 • Responsabiliza ba Planu, Monitorizasaun, Avaliasaun no relatoriu programa.

 

Kriteria :

 • Esperensia servisu minimu tinan 5 iha area advocacy, campaign and direitus Umanus
 • Iha kondisaun Saude fizika no mental nebe diak
 • Iha Kunhesimentu kona-ba igualdade jeneru nomos direitus Umanus, espesifikamentu direitu feto no labarik.
 • Iha abilidade nebe avansadu iha area Advokasia, bele halo analiza ba asuntu legal no politika
 • Forte iha Jestaun, no abilidade servisu iha ekipa no Rede servisu hodi fornese servisu ka rezultadu
 • Kapasidade hakerek no koalia iha lian tetum, no karik iha Lian English no Portugues diak liu tan
 • Iha abilidade uza komputaor Ms. Office no internet(email, media sosial FB, WP )ba kampanha
 • Kumprende oin sa prepara budget, no halo reportajen nebe diak ba aktividade no orsamentu.
 • Abilidade ba Planu, Monitorizasaun no avaliasaun ba programa Advokasia

Dokumentus aplikasaun (CV no karta aplikasaun) bele haruka mai iha eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus No. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi E-mail : fokupers2003@yahoo.com

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

FOKUPERS – Kordenadóra Programa Asistensia Vitima – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Programa Asistensia Vitima
Area servisu Fokupers, Dili
Relata ba Diretúra Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25  Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.


FOKUPERS
(Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora ba Programa Asistensia Vitima. Deskripsaun Servisu  :

 • Responsavel ba dezenha planu programa no orsamentu
 • Responsabiliza ba programa asistensia vitima Fokupers nian inklui Jere Uma Mahon, Konseling no trauma healing, Asistensia Legal, re-integrasaun.
 • Lidera ekipa Asistensia Vitima, halo kordenasaun no komunikasaun nebe diak iha ekipa
 • Responsabiliza ba jestaun kazu, analiza no produs relatoriu regular kada fulan
 • Responsavel ba kria no reforsa rede servisu ho parseiru servisu(Rede Referal, no sst)
 • Responsabiliza ba Planu, Monitorizasaun, Avaliasaun no relatoriu programa.

Kriteria :

 • Kandidatu ho background Psikology no Servisu sosial
 • Iha kondisaun Saude fizika no mental nebe diak
 • Esperensia servisu minimu tinan 2 iha area direitus Umanus, Direitu Feto no asistensia ba Vitima
 • Iha Kunhesimentu kona-ba jeneru nomos direitus Umanus
 • Forte iha Jestaun, abilidade komunikasaun nebe diak, servisu iha ekipa no Rede servisu
 • Kapasidade hakerek no koalia iha lian tetum, no karik iha Lian English no Portugues diak liu tan
 • Iha abilidade uza komputaor Ms. Office no internet(email)
 • Kumprende orsamentu oin sa prepara budget, no halo reportajen nebe diak ba aktividade no orsamentu.

Dokumentus aplikasaun (CV, karta aplikasaun) bele haruka mai iha Eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus No. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi E-mail : fokupers2003@yahoo.com

 

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

FOKUPERS – Kordenadóra Programa Edukasaun Sedu ba labarik-Creche – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Programa Edukasaun Sedu ba labarik-Creche
Area servisu Fokupers, Dili
Relata ba Diretora Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.

 

FOKUPERS (Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora ba Programa Edukasaun sedu ba labarik-Creche. Deskripsaun Servisu  :

 • Kordenadora Creche responsavel ba dezenvolve, no maneija aktividade iha Creche atu asegura seguransa, no dezenvolvimentu propriadu ba labarik sira.
 • Kordenadora Creche responsavel no superviziona staf sira atu halao servisu ho diak no asegura staff respeita ba labarik no sira nia inan aman, asegura katak fasilidades sira ho kondisaun nebe mos, seguru ba labarik sira.
 • Kordenadora responsavel ba monitoriza, superviziona profesora sira iha avaliasaun dezenvolvimentu labarik.
 • Kordenadora responsavel ba maneija orsamentu Creche, halo relatoriu ba gastus no receitas Creche nian no superviziona staff sira hotu hodi implementa duni kurikulu nebe iha ho aprosimasaun naun violensia no Igualdade Jeneru.

Kriteria :

Continue reading

FOKUPERS – Kordenadóra Uma Mahon Maria Tapo Maliana – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Uma Mahon Maria Tapo Maliana
Area servisu Maliana, Munisipiu Bobonaro
Relata ba Diretúra Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.

 

FOKUPERS (Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora Uma Mahon Maria Tapo, Maliana. Deskripsaun Servisu  :

 

 • Responsavel ba dezenha planu programa no orsamentu Programa Asistensia ba vitima iha Uma Mahon Maliana
 • Responsabiliza ba Jere Uma Mahon, Konseling no trauma healing, Asistensia Legal, re-integrasaun iha Uma Mahon Maliana.
 • Lidera ekipa, halo kordenasaun no komunikasaun nebe diak iha ekipa
 • Responsabiliza ba jestaun kazu, analiza no produs relatoriu regular kada fulan
 • Responsavel ba kria no reforsa rede servisu ho parseiru servisu(Rede Referal, no sst) iha Munisipiu Maliana no Covalima
 • Responsabiliza ba Planu, Monitorizasaun, Avaliasaun no relatoriu programa.

Kriteria :

 • Kandidatu ho background Psikology no Servisu sosial
 • Iha kondisaun Saude fizika no mental nebe diak
 • Esperensia servisu minimu tinan 2 iha area direitus Umanus, Direitu Feto no asistensia ba Vitima
 • Iha Kunhesimentu kona-ba jeneru nomos direitus Umanus
 • Forte iha Jestaun, abilidade komunikasaun nebe diak, servisu iha ekipa no Rede servisu
 • Kapasidade hakerek no koalia iha lian tetum, no karik iha Lian English no Portugues diak liu tan
 • Iha abilidade uza komputaor Ms. Office no internet(email)
 • Kumprende orsamentu no sistema finansas. Demonstra matenek oin sa prepara budget, analiza no halo reportajen nebe diak ba aktividade no orsamentu.

Dokumentus aplikasaun(CV, karta aplikasaun) bele haruka mai iha Eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus No. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi E-mail : fokupers2003@yahoo.com

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

FOKUPERS – Kordenadóra Programa Edukasaun Publiku no Hakbit Ekonomia Feto – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Programa Edukasaun Publiku no Hakbit Ekonomia Feto
Area servisu Fokupers, Dili no Munisipius
Relata ba Diretúra Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.


FOKUPERS
(Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora ba Programa Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade. Deskripsaun Servisu  :

 • Responsavel ba dezenha planu programa no orsamentu ba organiza komunidade, konsensializasaun no asistensia ba feto vitima iha area servisu Fokupers nian
 • Responsabiliza halao konsensializasaun/edukasaun publiko ba asuntu jeneru, direitus Umanus, CEDAW no VBJ iha komunidade nomos instituisaun xave sira.
 • Servisu hamutuk ho organizador lokal fasilita asistensia hodi haforti grupu feto iha komunidade. Halo ligasaun entre komunidade no parseiru servisu atu atende sira nia nesesidades nomos fasilita advokasia ba governo no instituisaun kompetente tuir issu ne’ebe iha komunidade.
 • Responsabiliza dezenvolve manual/modul kona-ba konseitu “hakbi’it komunidade” no edukasaun publiko, husi rekursus ka material no pratikas diak sira ne’ebe Fokupers iha durante organiza no hakbi’it feto iha komunidade.
 • Nomos responsabiliza ba Planu, Monitorizasaun, Avaliasaun no relatoriu programa.

Kriteria :

 • Edukasaun minimu Escola Secundaria
 • Iha kondisaun Saude fizika no mental nebe diak
 • Esperensia servisu minimu tinan 5 iha area direitus Umanus, Direitu Feto no asistensia ba Vitima
 • Iha Kunhesimentu kona-ba jeneru nomos direitus Umanus
 • Iha Komitmentu maka’as hodi promove direitus Umanus liu-liu direitu feto, igualdade jeneru, kultura naun violensia no hakbit kapasidade feto hodi partisipa ativa iha Dezenvolvimentu
 • Forte iha Jestaun, abilidade komunikasaun nebe diak, servisu iha ekipa no Rede servisu
 • Kapasidade hakerek no koalia iha lian tetum, no karik iha Lian English no Portugues diak liu tan
 • Iha abilidade dezenvolve manual ba treinamentu no abilidade fasilita treinamentu no diskusaun publiku
 • Iha skill ba komputaor Ms. Office no uza internet
 • Kapasidade halo Planu, Monitorizasaun, Avaliasaun nomos hakerek relatoriu ho diak

Dokumentus aplikasaun (CV, karta aplikasaun) bele haruka mai iha Eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus no. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi

E-mail : fokupers2003@yahoo.com

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

FOKUPERS – Vice Diretora – CD 25 de Janeiro de 2017

 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Vice Diretora
Area servisu Fokupers, Dili
Relata ba Diretora Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quartaa-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.


FOKUPERS
(Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Vice Diretora, ho ninia sumariu ba pozisaun hanesan Tuir mai :

 • Apoiu Directora halo planu, Dezenvolve no maneija FOKUPERS nia programa sira liu husi suporta atividades operasional organizasaun nian hanesan tau matan ba servisu Finansas, Administrasaun, Rekursus Umanus no  Iha abilidade  atu hanoin ho sistematiku no iha responsabilidade atu mos halo desizaun ruma ba knar ne’ebe nia assume. Iha abilidade halo kordenasaun, inklui superviziona staf, konsultasaun ho staf xave ka kordenadora sira iha Fokupers relasiona ho implementasaun programa, alokasaun orsamentu no relatoriu, reprezenta Diretora Ezekutiva partisipa iha forum external sira ho parseiru servisu nebe relevantes ho vizaun no misaun Fokupers nian.

Kualifikasaun :

 • Remata Universidade
 • Iha abilidade diak iha Jestaun programa no orsamentu
 • Minimu iha esperensia tinan 5 iha jestaun administrasaun, Finansas no rekursus Umanus, inklui supervizaun ba staff.
 • Abilidade diak iha sistema organizasaun, diplomasia no relatoriu
 • Abilidade diak iha ligasaun no negosiasaun
 • Abilidade diak iha komunikasaun (koalia no hakerek); kumprende kona-ba dezenvolvimentu no sistema ekonomia
 • Abilidade diak iha Lingua Tetum, Portugues no abilidade atu hakerek no koalia lian English
 • Kumprende orsamentu no sistema finansas. Demonstra matenek oin sa prepara budget, analiza no halo reportajen nebe diak ba aktividade no orsamentu.
 • Abilidade servisu iha ekipa

 

Dokumentus aplikasaun(CV, karta aplikasaun) bele haruka mai iha Eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus No. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi E-mail : fokupers2003@yahoo.com

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

CARE TL – Deputy Project Manager for Field Implementation – CD 23 de Janeiro de 2017

CARE International in Timor Leste

CARE International in Timor Leste

 

JOB ADVERTISEMENT

Internally & Externally

CARE International in Timor-Leste – CITL

Department / Project                    : LAFAEK

Position                                               : Deputy Project Manager for Field Implementation                                      

Supervisor                                          : Project Manager

Grade                                                   : B1

Salary                                                    : From $894per month plus benefits

Location of Work                             : Dili with frequent field travel

Position Report To                          : Project Manager

 

INTRODUCTION:

CARE is an international development and humanitarian aid organization fighting global poverty, with a special focus on working with women and girls to bring lasting change to their communities. As a non-religious and non-political organization, CARE works with communities to help overcome poverty by supporting development efforts and providing emergency assistance. We believe supporting women and girls is one of the most effective ways to create sustainable outcomes in poor communities.

CARE’s long term program will focus on women and girls in rural disadvantage areas with four priority areas: SRM Health and Rights, Women’s Economic Empowerment, Women’s Voice and Education.

This position is based in Dili with frequent field travel.

PURPOSE OF THE POSITION:

Continue reading

CARE TL – Field Officer – CD 21 de Janeiro de 2017

CARE International in Timor Leste

CARE International in Timor Leste

JOB ADVERTISEMENT

Internally & Externally

CARE International in Timor-Leste – CITL

Department / Project                    : LAFAEK

Position                                               : Field Officer

Supervisor                                          : Deputy Project Manager-Field Implementation

Grade                                                   : E1

Salary                                                    : From $390 per month plus benefits

Location of Work                             : Manatuto

Position Report To                          : Deputy Project Manager-Field Implementation

 

INTRODUCTION:

CARE is an international development and humanitarian aid organization fighting global poverty, with a special focus on working with women and girls to bring lasting change to their communities. As a non-religious and non-political organization, CARE works with communities to help overcome poverty by supporting development efforts and providing emergency assistance. We believe supporting women and girls is one of the most effective ways to create sustainable outcomes in poor communities.

CARE’s long term program will focus on women and girls in rural disadvantage areas with four priority areas: SRM Health and Rights, Women’s Economic Empowerment, Women’s Voice and Education.

PURPOSE OF THE POSITION:

The role of the Field Officer is to ensure all project activities are implementing effectively and efficient at schools and communities level. S/he represents the project as focal point at the field level or municipality and is required to build and maintain good relationships with local government, International Non-Government Organizations (INGO’s) / Local Non-Government Organizations (NGO’s) and others stakeholders.

This position is based in Manatuto.

MAIN RESPONSIBILITIES:

 1. Project Planning

Continue reading

ADRA Timor-Leste – Data Collector – CD 16 de Janeiro de 2017

ADRA-TL

ADRA-TL

ADRA Timor-Leste – Data Collector

 

Purpose of position

To take a primary role in data collection systems in the Nutritious Food Enterprises (NFE) project. Working with the program manager in overall planning. Assisting the Cooking Facilitator where needed.

Only applicants with data collection type experience will be considered for this position

 

Contract Period

12 month contract

 

Job Responsibilities:

1.      Overall data collection of NFE project activities (including surveys for baseline, end line and project surveys) and also progress evaluation of NFE activities.

2.      Assist in the M&E of the project activities as per the activity chart, log frame.

3.      Conduct ongoing follow up visits in communities of Uma Tolu, Luca and Caraubalo, particularly with Chefe Sukos and Chefe Aldeias.

4.      Act responsibly in the job assigned and practice good conduct according to the ADRA Timor-Leste Policy Manual or staff handbook.

5.      Undertake any other tasks that may be delegated by the ADRA Timor-Leste Program Manager / Finance Manager that are in keeping with the scope of the role.

Detailed Responsibilities include:
Continue reading

ADRA Timor-Leste – Cooking Facilitator – CD 16 de Janeiro de 2017

ADRA-TL

ADRA-TL

ADRA Timor-Leste – Cooking Facilitator

 

Purpose of position

To take a primary role as a cooking facilitator in the Nutritious Food Enterprises (NFE) project. The cooking facilitator’s main role will be to train project groups in new, innovative, healthy and nutritious culinary practices. To manage the progress of the 3 groups in achieving their cooking objectives and targets.

Only applicants with cooking facilitation experience will be considered for this position

 

Contract Period:

12 month contract

 

Job Responsibilities:

1.       Field planning implementation and progress evaluation of NFE activities.

2.       Source practical and up to date cooking resources that can be used in project communities.

3.       Conduct ongoing follow up visits in communities of Uma Tolu, Luca and Caraubalo, particularly with Chefe Sukos and Chefe Aldeias.

4.       Take the lead in conducting the cooking demonstrations and organising any food related activities that the cooking groups will be involved in.

5.       Act responsibly in the job assigned and practice good conduct according to the ADRA Timor-Leste Policy Manual or staff handbook.

6.       Undertake any other tasks that may be delegated by the ADRA Timor-Leste Program Manager / Finance Manager that are in keeping with the scope of the role.

Detailed Responsibilities include:

Continue reading