ADTL – Duas Posicoes – CD 18 de Fevereiro de 2015

Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste (ADTL)

Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste (ADTL)

Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste (ADTL)

Rua Mascarenhas, Sub-Distritu Vera Cruz, Dili, Timor-Leste

(UNDIL nia sorin)

Anuncio Vaga


ADTL buka hela staff profesional atu prienxe vaga hira tuir mai ne’e:

1. Policies Analysis & Advocacy Coordinator – Vaga 1.
2. Media Officer – Vaga 1.

 

Prosesu rekrutamentu:

1. Kandidatu hotu tenke hatama CV up-date, bele anexu ho kopia dokumentu suporta seluk.
2. Kandidatu ida bele hatama rekerementu ba vaga rua.
3. Kandidatu tenke hakerek naran kompletu ho Vaga nia naran iha envelope metin.
4. Rekerementu tenke hatama direkta ba Sekretariadu ADTL iha: Rua Mascarenhas, Sub-Distritu Vera Cruz, Dili, Timor Leste, hahú loron 11 to’o 18 Fevereiru, husi tuku 09.00 dader to’o 15.00 lokraik ou aplikasaun mos bele haruka ba email:
5. Rekerementu (application letter) tenke hato’o ba General Manager ADTL.
6. Kandidatu ne’ebé aprova ba intrevista sei hetan notifikasaun molok data intrevista.
7. Kandidatu ne’ebé aprovadu sei hahú servisu iha semana dahuluk fulan Marsu 01 2015.

Atu hatene informasaun klean liu tan kona ba knar no responsabilidade detalhu bele mai hare iha eskritorio ADTL, ou bele loke iha link tuir mai ne’e :

Koordinador Analiza no Advokasia

Media Officer -09-02-2015

—————————————————————————–

Ema ho defisiensia husi organizasaun membru ADTL enkoraja atu hatama aplikasaun ba vaga sira temin iha leten.
Obrigado

 

Husi Website ADTL –> www.adtl.tl