FOKUPERS – Kordenadóra Programa Edukasaun Sedu ba labarik-Creche – CD 25 de Janeiro de 2017


 FOKUPERS

VAGA SERVISU

Posisaun Kordenadóra Programa Edukasaun Sedu ba labarik-Creche
Area servisu Fokupers, Dili
Relata ba Diretora Ezekutiva
Data ikus submisaun aplikasaun Quarta-feira, 25 Janeiru  de 2017
Durasaun Tinan ida ho Provatoriu fulan 3 no sei renova liu husi avaliasaun servisu staff.

 

FOKUPERS (Forum Komunikasaun ba Feto Timor-Leste) nu’udar ONG Nasional servisu ba area direitus umansu liu-liu direitu feto no fornese asistensia ba feto vítima vilolénsia bazeia ba jéneru. Fokupers iha programa bo’ot 4 maka : Asistensia vitima, Advokasia ba Justisa no direitu feto, Sensibilizasaun no Hakbit Komunidade, Edukasaun sedu ba labarik  ho aprosimasaun Naun Violensia no Igualdade Jeneru.

Ba dadaun ne’e Fokupers buka hela  Kordenadora ba Programa Edukasaun sedu ba labarik-Creche. Deskripsaun Servisu  :

 • Kordenadora Creche responsavel ba dezenvolve, no maneija aktividade iha Creche atu asegura seguransa, no dezenvolvimentu propriadu ba labarik sira.
 • Kordenadora Creche responsavel no superviziona staf sira atu halao servisu ho diak no asegura staff respeita ba labarik no sira nia inan aman, asegura katak fasilidades sira ho kondisaun nebe mos, seguru ba labarik sira.
 • Kordenadora responsavel ba monitoriza, superviziona profesora sira iha avaliasaun dezenvolvimentu labarik.
 • Kordenadora responsavel ba maneija orsamentu Creche, halo relatoriu ba gastus no receitas Creche nian no superviziona staff sira hotu hodi implementa duni kurikulu nebe iha ho aprosimasaun naun violensia no Igualdade Jeneru.

Kriteria :

 • Esperensia servisu minimu tinan 3 iha area direitus Umanus, Direitu Feto, direitu labarik no Edukasaun sedu ba labarik
 • Iha Kunhesimentu kona-ba igualdade jeneru nomos direitus Umanus
 • Forte iha Jestaun, abilidade komunikasaun sosial nebe diak, servisu iha ekipa no Rede servisu
 • Kapasidade hakerek no koalia iha lian tetum, no karik iha Lian English no Portugues diak liu tan
 • Iha abilidade uza komputaor Ms. Office no internet(email)
 • Kumprende orsamentu, oin sa prepara budget, no halo reportajen nebe diak ba aktividade no orsamentu.
 • Abilidade halo analiza no resolve problema

Dokumentus aplikasaun bele haruka mai iha Eskritoriu Fokupers nian, iha Rua. Direitus Umanus No. 04, Farol-Dili. Bele haruka liu husi E-mail : fokupers2003@yahoo.com

Atu hatene informasaun kompletu bele kontaktu ba : Sra. Esperansa Soares, No. 77682027 iha oras servisu nian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s