ANPM – TL – 11 Nova Pocicoes – CD 31 de Marco de 2016


ANPM Timor-Leste

ANPM Timor-Leste

11 Nova Pocicoes

Vaga Serbisu

Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) hanesan instituisaun publiku, ne’ebé estabelese ho dekretu lei No. 1/2016, loron 9 Fevereiru, alterasaun dahuluk husi dekretu lei No. 20/2008 loron 19 Junu kona ba Autoridade Nacional do Petróleo, ne’ebé iha responsabilidade atu maneija no regula atividades petroleo no mineiro iha area Timor Leste, iha tasi laran no iha rai maran inklui area konjunta ba desenvolvimentu petróleo. Agora dadaun ANPM hakarak rekruta tan Profesional Timor Oan nain sanulu resin ida (11) ba pozisaun hanesan tuir mai ne’e:

1. Diretur JPDA ( JPDA Director )Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida ne’e sei dirije serbisu JPDA nian no relata atividade no operasaun JPDA ba Komisaun Konjunta.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

2. Jerente Eksplorasaun no Eksploitasaun ( Exploration & Exploitation Manager)

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida ne’e sei maneija serbisu tekniku hotu ne’ebé iha relasaun ho eksplorasaun no eksploitasaun mineiro, superviziona no monitoriza atividades pezkiaa Geofisika no Geologia inklui halo eksploitasaun ba rekursu mineiros.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

3. Jerente – Saude, Siguransa no Ambiente (Health, Safety & Environment Manager)
Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida ne’e sei maneija, superviziona no lidera atividade avaliasaun no inspeksaun ba serbisu ne’ebé relasiona ho Saude, Siguransa no Ambiente. Fornese mos serbisu oinsa atu garante implemetasaun requirementu sira iha area Saude, Siguransa no Ambiente nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

4. Jerente Lisensa Administrasaun Mineiro no Garantia Rendimentu (Mineral License Administration and Revenue Assurance Manager)

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida ne’e sei maneija no superviziona lisensa ba rendimentu inventorio, registrasaun no base de dadus. Hala’o mos serbisu hanesan kordenador ba atividade avaliasaun ba aplikasaun lisensa nian no serbisu hamutuk ho parseiru sira.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

5. Jerente Legal no Komersial ( Legal & Comercial Manager )

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida ne’e sei maneija, desenvole no halo plano instrumentu legal no komersial hodi jere atividade operasional minerais nian. Hala’o mos serbisu seluk hanesan prepara rekomendasaun legal nian relasiona ho negosiasaun kontratu iha area minerais nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

6. Oficial Desenvolvimentu Ekstrasaun Mineiro ( Development Mineral Extraction Officer )

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese apoio ba jerente Eksplorasaun no Eksploitasaun hodi halo avaliasaun no rekomendasaun ba aplikasaun lisensa sira kona ba atividade operasaun minerais nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

7. Oficial Saude no Siguransa ( Health & Safety Officer )

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese apoio serbisu jerente Saude, Siguransa no Ambiente hodi halo planu ba Departementu Saude no Siguransa nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

8. Oficial Ambiente ( Environment Officer )

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese apoio serbisu jerente Saude, Siguransa no Ambiente hodi halo planu ba Departementu Ambiente nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e
9. Oficial Lisensa Administrasaun Mineiro ( Mineral License Administration Officer)

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese apoio serbisu ba jerente Administrasaun no Garante Rendimentu, hodi hala’o lisensa administrasaun nian atu suporta atividade operasional minerais nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

10. Oficial Garantia Rendimentu ( Revenue Assurance Officer )

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese apoio serbisu ba jerente Administrasaun no Garante Rendimentu, hodi hala’o transaksaun pagamentu no atividade financeiru.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

11. Oficial Administrasaun JPDA ( JPDA Administration Officer)

Kandidatu ne’ebé manan iha vaga ida sei fornese supporta serbisu administrasaun Tasi Timor no jere Sistema administrasaun ho efetivu iha diresaun JPDA nian.

Atu hatene informasaun kompletu klik iha ne’e

Ba ita boot sira ne’ebe interese ba pozisaun sanulu resin ida (11) ne’e, bele haruka ita boot sira nia dokumentu sira hanesan CV anexu ho sertifikadu Universidade (transkrisaun no sertifikadu), Kartaun Eleitoral ka Kartaun Bilhete Identidade (BI), no inklui Cover Letter ne’ebé esplika ita bo’ot nia abilidade profesional ba pozisaun refere. Dokumentos hirak ne’e haruka ba diresaun Rekursu Umanu ANPM nian ka liu husi karta elektronika/email hr@anp-tl.org
Ita boot sira nia aplikasaun no CV ka resumu tenki hakerek ho lian Ingles no inklui mos lista pesoal nain tolu hanesan referensia.

Ba informasaun klaru liu tan kona ba kriteria esensial no termu referensia serbisu ba vaga sanulu resin ida ne’e bele kontaktu diretamente ba iha eskritoriu ANPM nian iha Palacio do Governo iha Diresaun Rekursu Umano nian, ka kontaktu liu husi numeru telefone: 332-4098 ka email ba iha hr@anp-tl.org. Bele mos download termu referensia serbisu ba vaga sanulu resin ida ne’e iha ANPM nia website: www.anp-tl.org

Vaga ne’e sei taka iha loron 31 Marsu 2016, tuku 05.00 loro kraik. ANPM sei kontato deit Kandidatus sira ne’ebe maka pasa ona iha prosesu short-listing.

ANPM promove oportunidade serbisu hanesan ba jéneru hot-hotu iha Timor-Leste. ANPM mos investe iha Dezenvolvimentu kapasitasaun ba Rekursu Umanu sira.

Dili, 11 Marsu 2016

(Dores Vilanova)
Ofisias Rekursu Humanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s