Counterpart International – Koordenador Liquiça (Versaun Tetum) – CD 24 de Marco de 2015


Counterpart International

Counterpart International

Counterpart International 

PROJETU BA DISTRITO

DESKRIPSAUN POSISAUN


TITLU/PIZISAUN:                           Koordenador Liquiça                        

AREA SERVISU/DISTRITO:          Munisipiu Liquiça

RELATA BA:                                      Jestor Kapasitasaun  maibe mos ba Espesialista Monitorizasaun no Availasaun no Jestor Fundus

APLIKASAUN IKUS/TAKA IHA: 24 Marsu 2015, maibe sei taka sedu sekarik identifika ona kandidatu ne’ebe propriu.

KUMESA SERVISU:                       Abril 2015

 

SUMARIU:

Counterpart International hanesan organizasaun internasional ida ne’ebe hetan fundus husi USAID (Ajénsia Estadus Unidus ba Dezenvolvimentu Internasionál) atu implementa projetu Ba Distrito durante tinan 4 (ha’at). Projetu nia meta maka atu haforsa governasaun lokál hodi bele responde ba nesesidade komunidade sira no aumenta ninia kapasidade atu fasilita fornesementu servisu sira ho efetivu, produtivu liu/efikaz no sustentavel.  Projetu Ba Distrito sei kolabora ho Governu Timor-Leste ho esforsu maka’as hodi promove fornesementu servisu iha nivel munisipiu ba kraik liu husi hametin institusaun suku sira hanesan konsellu suku no ajensia setor justisa nian atu involve ou servisu hamutuk no representa sidadaun sira iha baze ou area rurais. Projetu Ba Distrito nia objetivu maka atu 1) hari’i kapasidade konsellu suku hodi hametin partisipasaun no reprezentasaun sidadaun nian iha governasaun lokal; 2)haforsa komunikasaun no relasaun konsellu suku ho administrasaun munisipiu, liña ministerial Governu Timor-Leste nian no fornesedor servisu publiku baziku sira seluk iha nivel distrital ba kraik; 3) hadiak fornesementu servisu iha area justisa liu husi hametin fornesementu asistensia legal no haforsa funsionalidade tribunal distrital.

Liu husi apoiu no supervisaun husi Jestor Dezenvolimentu Organizasaun, Koordenador Liquiça sei tau matan mos ba Ba Distrito nia aktividade hotu ne’ebe halao iha munisipiu Liquiça. Aumenta atu fo apoiu lojistiku ba funsionariu projetu ne’ebe baze iha Dili hodi servisu/responsabiliza iha munisipiu iha tempu badak nia laran, koordenador munisipiu sei asiste funsionariu senior hodi hala’o asesmentu nesesidade munisipiu nian, dezeña rekerimentu/matadalan ba aplikasaun hodi kompleta kompetisaun fundus ba organizasaun local sira, tau matan ba selesaun no atividade, dezeñu no implementa formasaun bazeia ba planu jeral projetu formasaun nian, no fasilita monitorizasaun no avaliasaun ba atividade projetu.  

 

KNA’AR NO RESPONSABILIDADE:

 

·      Servisu ho membru konsellu suku sira, organizasaun sosiadade sivil, no ator tribunal distrital hodi identifika hari’i kapasidade no asistensia tekniku ne’ebe prioridade no uza Counterpart no Tetra Tech DPK nia metodolojia;

·      Suporta dezeña no implementasaun hari kapasidade no atividade formasaun ho parseiru no counterpart iha munisipiu, posto administrativo no nivel suco;

·      Hola parte iha dezeña no hala’o formasaun ba konsellu suco sira, organizasaun sosiadade sivil, autor tribunal no organizasaun asistensia legal, servisu besik liu ho parseiru projetu sira no Counterpart;

·      Oferese koordenasaun kada loron/lor-loron no monitorizasaun ba projetu nia atividades sira no hola parte iha esforsu evaluasaun;

·      Fo ideas hodi dezenvolve  asistensia legal ne’ebe fo suporta no planu servisu lejislativu seluk;

·      Hola parte iha projetu Ba Distrito, konsellu suco, organizasaun sosiadade sivil no tribunal distrital hodi suporta atividade publiku iha area remotas/rurais;

·      Koordena no suporta atividade husi aplikantes iha area konsellu konstituante ne’ebe fo suporta ba, desentralizasaun planu servisu lejislativu iha area remotas, fornesimentu servisu legais, tribunal, monitorizasaun ADR no informasaun legal;

·      Estabelese relasaun ne’ebe forte ho parseriu ne’ebe relevante iha nivel nasional no distrital inklui partisipa iha konsellu suco, organizasaun sosiadade sivil, funsionariu publiku iha nivel munisipiu no posto administrativo, PNDS, funsionario PDID, Ministerio Administrasaun Estatal, Ministerio Justica no funsionario liña ministerial seluk;

·      Lori projetu nia motor iha Liquiça no haree kona ba motor nia mantenasaun;

·       Kna’ar  no responsabilidade seluk tan ne’ebe iha.

 

KUALIFIKASAUN:

 

·         Minimu iha esperiensia servisu ne’ebe relevante iha tinan 3. Esperiensia servisu iha projetu hari kapasidade ne’ebe hetan fundus husi doadores ka servisu iha organizasaun governu ne’ebe relevante no organizasaun Non governamental ne’ebe prefere.

·         Komprende diak kona ba dezenvolvimentu organizasaun inklui mos prinsipiu basiku kona ba finanses, administrasaun, transparensia, konsultasaun kommunidade no sst.

·         Akaba universitariu ho departementu lei ou iha area direitu, administrasaun publiku ka subjeitu ne’ebe relevante ka esperiensia ne’ebe relevante.

·         Hatudu abilidade hodi hala’o koordenasaun ne’ebe efetivu ho parseiru iha nivel oin-oin.

·         Hatudu abilidade atu servisu nu’udar parte husi ekipa no bele servisu independensia ho supervizaun ne’ebe minimu.

·         Iha abilidade servisu iha publiku no abilidade hakerek iha lian Tetum. Prefere liu iha abilidade koalia lingua ingles no mos lingui lokal husi Liquiça.

·         Tenke iha lisensa motorizada

 

ATU APLIKA:

 

Maluk ne’ebe iha interese bele haruka/submete CV no karta aplikasaun liu husi email: timor-leste.jobs@counterpart.org no favor indika titlu ba servisu ne’ebe refere iha liña subjetu email nian.

 

Counterpart Internasional maka organizasaun dezenvolvimentu global ne’ebe haforsa ema no komunidade atu implementa solusaun ne’ebe inovativu no di’ak ba sosial, ekonomia no dezafius ambiente nian. Besik tinan 50, Counterpart iha parseriu ho komunidade ho rezolve nesesidae ba problema ne’ebe kompeksu relasiona ho dezenvolvimentu ekonomiku, seguransa ai han no nutrisaun, no hari govenasaun no instituisaun ne’ebe efetivu. Ba informasaun liu tan vizita ami nia website:  www.counterpart.org .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s