Counterpart International – Koordenador Distrito – CD 29 de Setembro de 2014


Counterpart International

Counterpart International

Counterpart International 


PROGRAMA BA DISTRITO

DESKRIPSAUN POZISAUN

TITLU/PIZISAUN: Koordenador Distrito                                                

AREA SERVISU/DISTRITO: Distritu Ermera no Liquisa – hela iha distritu ida maibe servisu iha  distritu rua

ne’e hotu

RELATA BA: Jestor Capacity Building maibe mos ba Jestor Monitorizasaun no Availasaun no Jestor Fundus

APLIKASAUN IKUS/TAKA IHA: Setembru 29, 2014 . Maibe sei taka sedu sekarik identifika ona kandidatu ne’ebe propriu.                               

KUMESA SERVISU: Outobru 15, 2014

 

 

SUMARIU:

Counterpart International hanesan organizasaun internasional ida ne’ebe hetan fundus husi USAID (U.S. Agency for International Development) atu implementa programa Ba Distrito durante tinan 4 (haat). Programa nia meta maka atu responde ba nesesidade komunidade sira no aumenta ninia kapasidade atu fasilita fornesementu servisu sira ho efetivu, produtivu liu/efikaz no sustentavel.  Programa Ba Distrito sei kolabora ho Governu Timor-Leste ho esforsu maka’as hodi promove fornesementu servisu iha nivel distritu ba kraik liu husi hametin institusaun suku sira hanesan konsellu suku no ajensia setor justisa nian atu involve ou servisu hamutuk no representa sidadaun sira iha baze ou area rurais. Programa Ba Distrito nia objetivu maka atu 1) hari’i kapasidade konsellu suku hodi hametin partisipasaun no reprezentasaun sidadaun nian iha governasaun lokal; 2) haforsa komunikasaun no relasaun konsellu suku ho administrasaun distritu, liña ministerial Governu Timor-Leste nian no fornesedor servisu publiku baziku sira seluk iha nivel distrital ba kraik; 3) hadiak fornesementu servisu iha area justisa liu husi hametin fornesementu asistensia legal no haforsa funsionalidade tribunal distrital.

Liu husi apoiu no supervisaun husi Jestor Capacity Building, koordenador distrito sei tau matan mos ba Ba Distrito nia aktividade hotu ne’ebe halao iha distrito Ermera and Liquisa. Aumenta atu fo apoiu lojistiku ba funsionariu programa ne’ebe baze iha Dili hodi servisu/responsabiliza iha distritu iha tempu badak nia laran, koordenador distritu sei asiste funsionariu senior hodi hala’o asesmentu nesesidade distritu nian, dezeña rekerimentu/matadalan ba aplikasaun hodi kompleta kompetisaun fundus ba organizasaun local sira, tau matan ba selesaun no atividade, dezeñu no implementa formasaun bazeia ba planu jeral programa formasaun nian, no fasilita monitorizasaun no avaliasaun ba atividade programa.  

 

KNA’AR NO RESPONSABILIDADE:

 

·      Servisu ho membru konsellu suku sira, organizasaun sosiadade sivil, no ator tribunal distrital hodi identifika hari’i kapasidade no asistensia tekniku ne’ebe prioridade no uza Counterpart no Tetra Tech DPK nia metodolojia. 

·      Suporta dezeña no implementasaun hari kapasidade no atividade formasaun ho parseiru no counterpart iha distritu, sub-distritu no nivel suco.

·      Hola parte iha dezeña no hala’o formasaun ba konsellu suco sira, organizasaun sosiadade sivil, autor tribunal no organizasaun asistensia legal, servisu besik liu ho parseiru programa sira no Counterpart

·      Oferese koordenasaun kada loron/lor-loron no monitorizasaun ba programa nia atividades sira no hola parte iha esforsu evaluasaun.

·      Fo ideas hodi dezenvolve  asistensia legal ne’ebe fo suporta no planu servisu lejislativu seluk.

·      Hola parte iha programa Ba Distrito, konsellu suco, organizasaun sosiadade sivil no tribunal distrital hodi suporta atividade publiku iha area remotas/rurais.

·      Koordena no suporta atividade husi aplikantes iha area konsellu konstituante ne’ebe fo suporta ba, desentralizasaun planu servisu lejislativu iha area remotas, fornesimentu servisu legais, tribunal, monitorizasaun ADR no informasaun legal.

·      Estabelese relasaun ne’ebe forte ho parseriu ne’ebe relevante iha nivel nasional no distrital inklui partisipa iha konsellu suco, organizasaun sosiadade sivil, funsionariu publiku iha nivel distritu no sub-distritu, PNDS, funsionario PDID, Ministerio Administrasaun Estatal, Ministerio Justica no funsionario liña ministerial seluk.

·         Kna’ar  no responsabilidade seluk tan ne’ebe iha.

 

KUALIFIKASAUN:

 

  • Minimu iha esperiensia servisu ne’ebe relevante iha tinan 3. Esperiensia servisu iha programa hari kapasidade ne’ebe hetan fundus husi doadores ka servisu iha organizasaun governu ne’ebe relevante no organizasaun Non governamental ne’ebe prefere.
  • Akaba universitariu ho departementu lei ou iha area direitu, administrasaun publiku ka subjeitu ne’ebe relevante ka esperiensia ne’ebe relevante.
  • Hatudu abilidade hodi hala’o koordenasaun ne’ebe efetivu ho parseiru iha nivel oin-oin.
  • Hatudu abilidade atu servisu nu’udar parte husi ekipa no bele servisu independensia ho supervizaun ne’ebe minimu.
  • Iha abilidade servisu iha publiku no abilidade hakerek iha lian Tetum. Prefere liu iha abilidade koalia lingua ingles.
  • Prefere liu iha karta kondusaun no lisensa motorizada

 

ATU APLIKA:

 

Maluk ne’ebe iha interese bele haruka/submete CV no karta aplikasaun liu husi email: timor-leste.jobs@counterpart.org no favor indika titlu ba servisu ne’ebe refere iha liña subjetu email nian.

 

Counterpart Internasional maka organizasaun dezenvolvimentu global ne’ebe haforsa ema no komunidade atu implementa solusaun ne’ebe inovativu no di’ak ba sosial, ekonomia no dezafius ambiente nian. Besik tinan 50, Counterpart iha parseriu ho komunidade ho rezolve nesesidae ba problema ne’ebe kompeksu relasiona ho dezenvolvimentu ekonomiku, seguransa ai han no nutrisaun, no hari govenasaun no instituisaun ne’ebe efetivu. Ba informasaun liu tan vizita ami nia website: www.counterpart.org .

Advertisements

One thought on “Counterpart International – Koordenador Distrito – CD 29 de Setembro de 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s