SELECAO NACIONAL TIMOR-LESTE U-16 vs HARIMAU MUDA MALAYSIA U-16


 

FAM FRENZ ASEAN CHAMPION TROPHY 2014

FAM FRENZ ASEAN CHAMPION TROPHY 2014

 

Keta haluha Asisti Jogo FAM FRENZ ASEAN CHAMPION TROPHY 2014, ekipa SELECAO NACIONAL TIMOR-LESTE U-16 vs HARIMAU MUDA MALAYSIA U-16, iha Estadio Municipal de Dili,
Sabado, 24 de Maio de 2014, tuku 16.00 Lorokraik.

Forca Timor-Leste

Hamutuk Ita Fo Apoio ba ita nia jogadores foin sai sira.

Abrasu!

Advertisements

3 thoughts on “SELECAO NACIONAL TIMOR-LESTE U-16 vs HARIMAU MUDA MALAYSIA U-16

  1. Husu Ba Presidente, PM, no ulun boot sira hotu atu foti desisaun ruma kona ba situasaun futebol iha Timor Leste. hahu husi 20 de Maio to’o agora ema sira nebe tu’ur iha FFTL too sira sai riku hotu Futebol sei la lao ba oin. nudar povu ami moe tanba Hino National dan Bandeira National nebe sira lori ema hamoe ho resultado sira ne’e a’at teb-tebes. hau hanoin tepo to’o ona atu Timor leste presisa spiritu foun, strategia foun, hanoin foun atu deenvolve futebol iha Timor. Timor ne’e no Futebol ne’e ita hotu nia laos sira nain hira nebe Tu’ur iha FFTL to’o agora ne’e nian. hau sente ema hotu hare ho matan, rona ho Tilun no senti iha sira nia laran katak ita nia futebol. presisa hare katak ema tenke serbisu laos Tur iha FFTL atu halo plano oinsa mak orsamento gasta tuir sira nia hakarak no halo kwitansi palsu at’ liu tan sira gosta atu partisipa iha eventu internasiona rame rame hodi gasta osan no hasai ema seluk nia osan ho rasaun sira nebe sira rasik mak karang. a’at liu tan tama serbisu tempo barak gasta ba filme Blue. husu favor hadia futebol selae imi lori imi hena bika ba dada iha mundo internasional no toka imi kantika domin no lalika lori bandeira RDTL no Hino RDTL.

  2. Hau la komprende gestor sira iha FFTL nebe dala barak nunka mosu iha kampo no sira halo komentariu katak jogador sira iha preparasaun diak depois de Torneo iha Brunai maibe depois Timor Leste lakon ho 7:0 no agora equipa nebe hela la iha treinador. favor ida hare didiak relatorio tanba gestor sira sei tau trenador ba sub 23 no senior ketak ketak ho kontrato ketak ketak realidade ema nebe hanesan no nia assiste sub 23 no abandona Senior.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s