Health Alliance International-Kondutor/Motorista-CD 06 de Marsu de 2014


Health-Alliance-International

Health-Alliance-International

VAGA SERVISU

Pojisaun        : Kondutor/Motorista

Fatin              : Base permanente iha Ainaro no Manufahi

Relata ba      : Operations Manager

Health Alliance International suporta ona Ministério da Saúde Timor-Leste (MdS) desde 2002 hodi hametin servisu ba Maternal, bebe foin moris, no espaso oan. HAI nia filosofia mak atu servisu besik liu ho Ministério da Saúde (MdS) hodi hala’o atividade programa nebe hetan suporta maximu husi MdS. MNC & FP Officer, ka Tech Team Officer nudar parte husi ekipa Distrito Ainaro nian no sei servisu hamutuk ho Health Promotion (HP) Officer HAI nian. Ekipa Distrito Ainaro no Aileu nian sei kordena husi Kordenador Distritu ida. oras nee dadaun buka hela ema nain ida (1) nebe iha experiencia atu servico ba hanesan:

 

Servisu no responsabilidade:

 1. Kondutor sei responsabilija ba kaer kareta HAI nian tuir dirasaun husi manajer programa;
 2. Kaer kareta no tula staff sira nebe halo viajen entre Distrito programa nian ou ba  Dili;
 3. Hala’o servisu oi-oin hanesan hola sasan ou hodi sasan / kurir;
 4. Mantein kareta HAI nian iha kondisaun nebe diak nafatin, inklui halo manutensaun basiku no hamos/fase kareta nia laran (interior) no liur;
 5. Fo avisu ba HAI kuando iha presija atu hadia ou presija manutensaun special ba kareta para atu garantia katak kareta halao operasaun ho seguru;
 6. Mantein log kilometrajen lao nian no horas servisu ho kareta projectu ida-idak;
 7. Suporta ekipa Distrito nian iha parte Logistiko no seluk tan hodi fasilita atividade programa  tuir nesesidade.

Kondutor sei responsabilija iha kualker tempu ba iha seguransa pasanjeiros nian, kareta, no propriedade seluk tan nebe rai iha kareta nia laran wainhira servisu.

Preferencia:

 • Iha experiencia hanesan sofer minimu tinan 2
 • Iha experiencia servisu ho ONG, agencia ONU ou seluk-seluk tan
 • Hatene lia fuan Ingles (diak liu)
 • Iha konyesemento mekanik
 • Personalidade diak, diciplina no pontual
 • Preparado para atu halo viajen ba distrito.
 • Iha vontade atu servisu iha eqipa (tim).

Haruka karta aplikasaun, CV no copia carta kondusaun/SIM ba Health Alliance International – Avenida de Portugal, Marconi ou via email: harun.boavida@hai-tl.org.

LA PRESIJA HATAMA SERTIFICADO

Hatama aplikasaun antes tuku 17:00htl; dia 06 de Marsu de 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s